Qinghai Huzhu Qingke Liquor Co., Ltd.

TEL: (+86) 0972-8329208

FAX: (+86) 0972-8322525

ADDRESS: 6, West Street, Wei Yuan District, Hu Zhu, Qing Hai, CHINA